مجتمع مسکونی اقدسیه

تهران - 1370
6000 متر مربع
20 واحد

 

P Aghdasieh 01
P Aghdasieh 03
p_aghdasieh04
p_aghdasieh05