مجتمع مسکونی فرمان

تهران - 1374
130000 مترمربع
300 واحد