مجتمع مسکونی رکنی

همدان - 1380
15000 مترمربع
10 واحد

 

P Rokni