آپارتمان مسکونی کاژه

تهران - 1383
12000 مترمربع
20 واحد

P Kazhe 01
P Kazhe 02
P Kazhe 03